top of page

Naše poslání, vize
a hodnoty

POSLÁNÍ SPOLKU

Chceme utvářet podobu naší čtvrti a kultivovat její veřejný prostor a dění v něm tak, aby byla příjemným místem k životu – živým a aktivním, inspirujícím a atraktivním, zdravým a estetickým. Veřejný prostor zde vnímáme jednak jako fyzický, tedy hmotný a viditelný, jednak jako komunikační, tedy místo, kde se odehrává veřejná debata o tématech, která spadají do oblasti zájmu spolku.


Kultivace takto definovaného prostoru pro nás znamená jednak otevírání, vedení a zprostředkovávání diskusí, jednak vzdělávání formou nejrůznějších komunitních a kulturních aktivit. Chceme aktivně a pozitivně působit na veřejnost, aby si budovala pouto ke své čtvrti a pocit hrdosti a přináležitosti k ní a sousedské vazby mezi sebou, a vzbuzovat tak aktivní zájem přispívat k tomu, aby byla naše čtvrť místem přívětivým, upraveným, kulturním, podnětným.

VIZE NUSLÍ

- Bezpečný a přívětivý veřejný prostor, který stimuluje k aktivnímu pobývání a užívání, jeho uživatele podněcuje k vlastnímu zájmu, údržbě a péči o něj a svou podobou inspiruje k realizaci progresivního kulturního, společenského, uměleckého aj. dění.

- Vzkvétající čtvrt, místo atraktivní pro podniky podporující rozvoj svého okolí nebo uplatňující ve svém podnikání principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti, pro zajímavé iniciativy a kulturní organizace.

VIZE SPOLKU

- Silný, respektovaný aktér veřejné debaty, který je schopen přinášet odborné připomínky a názory, zastupovat občany v debatě s veřejným sektorem a prezentovat své poslání, vize i výsledky své práce, tedy promlouvá do budoucnosti své čtvrti a jejích projektů a je při tom uznávaným partnerem městských částí bez ohledu na politickou konstelaci, developerů působících na území naší čtvrti a v jejím bezprostředním okolí a dalších významných politických, kulturních, společenských, komunitních aj. aktérů.

- Uznávaná lokální autorita a motivační, akcelerační a odborná platforma pro aktivní občany, která stimuluje podobně naladěné aktéry ke spolupráci, konzultacím a sdílení informací a iniciativ.

- Pořádá nebo zaštiťuje sousedské, kulturní, osvětové nebo jiné akce v rámci oblastí zájmu spolku

- rozhoduje transparentně a zodpovědně, řádně pečuje o svěřený majetek a udržuje ho.

- Má stabilní finanční i lidský kapitál.

ZÁJMY A HODNOTY SPOLKU

- ekologie a udržitelnost, přívětivost a zdraví

- progresivnost a pokrokovost

- transparentní komunikace

- odstraňování společenských bariér

- nezávislost na politické reprezentaci

- zodpovědný a důsledný přístup ke spolkové činnosti

- vzájemná pomoc, spolupráce a spravedlivá dělba práce

- otevřenost vůči novým myšlenkám, vizím, iniciativám, vlivům a jejich nositelům, pokud setrvávají v obecném souladu se základními vytyčenými hodnotami a směřováním spolku

bottom of page